Xây dựng ứng dụng

KONEXY cho phép bạn xác định các quy tắc riêng để tạo nên ứng dụng thông minh của bạn.