Thu thập dữ liệu

KONEXY sử dụng HTTP API RESTful để đẩy và kéo dữ liệu XML hoặc JSON mã hóa.