Kết nối phần cứng

Đến nay, khoảng 125.000 thiết bị C4 thiết bị này đã được sử dụng ở khắp các nơi trên thế giới, bao gồm cả các khu vực mà sóng GSM rất yếu.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes (ext to 128 MB)
NAND Flash 256 Mbytes (ext to 8 GB)
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna External (FAKRA connectors)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna External (FAKRA connectors)
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ±2g ( ±4g, ±8g on demand)
3 axis Gyroscope On option
Digital Inputs 3 (Ignition, alarm and 1 input active low)
Digital outputs 2 (Relay control & immobilizer on option)
Mini USB 2.0     Host/Device/UART
1 Wire yes
RTC yes
LEDs 2
Cable Specific Features
ECM through optional iOBD cable
CAN 2.0B interface on option with iOBD Cable
RS232 on option with IBD Cable
Power Supply
External power supply 8- 32V Yes
External Voltage Measurement 8- 32V
Li-ion battery & charger On option (900mA.h)
Environmental
Connectors microFIT 8 pins
Operating Temperature -25/+70°C
Dimensions (mm) 98.5 x 66.5 x 22

2. Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes (ext to 128 MB)
NAND Flash 256 Mbytes (ext to 8 GB)
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna External (FAKRA connectors)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna External (FAKRA connectors)
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ±2g ( ±4g, ±8g on demand)
3 axis Gyroscope On option
Digital Inputs 3 (Ignition, alarm and 1 input active low)
Digital outputs 2 (Relay control & immobilizer on option)
Mini USB 2.0     Host/Device/UART
1 Wire yes
RTC yes
LEDs 2
Cable Specific Features
ECM through optional iOBD cable
CAN 2.0B interface on option with iOBD Cable
RS232 on option with IBD Cable
Power Supply
External power supply 8- 32V Yes
External Voltage Measurement 8- 32V
Li-ion battery & charger On option (900mA.h)
Environmental
Connectors microFIT 8 pins
Operating Temperature -25/+70°C
Dimensions (mm) 98.5 x 66.5 x 22

3. Hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes (ext to 128 MB)
NAND Flash 256 Mbytes (ext to 8 GB)
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna External (FAKRA connectors)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna External (FAKRA connectors)
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ±2g ( ±4g, ±8g on demand)
3 axis Gyroscope On option
Digital Inputs 3 (Ignition, alarm and 1 input active low)
Digital outputs 2 (Relay control & immobilizer on option)
Mini USB 2.0     Host/Device/UART
1 Wire yes
RTC yes
LEDs 2
Cable Specific Features
ECM through optional iOBD cable
CAN 2.0B interface on option with iOBD Cable
RS232 on option with IBD Cable
Power Supply
External power supply 8- 32V Yes
External Voltage Measurement 8- 32V
Li-ion battery & charger On option (900mA.h)
Environmental
Connectors microFIT 8 pins
Operating Temperature -25/+70°C
Dimensions (mm) 98.5 x 66.5 x 22

4. Hướng dẫn kết nối

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes (ext to 128 MB)
NAND Flash 256 Mbytes (ext to 8 GB)
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna External (FAKRA connectors)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna External (FAKRA connectors)
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ±2g ( ±4g, ±8g on demand)
3 axis Gyroscope On option
Digital Inputs 3 (Ignition, alarm and 1 input active low)
Digital outputs 2 (Relay control & immobilizer on option)
Mini USB 2.0     Host/Device/UART
1 Wire yes
RTC yes
LEDs 2
Cable Specific Features
ECM through optional iOBD cable
CAN 2.0B interface on option with iOBD Cable
RS232 on option with IBD Cable
Power Supply
External power supply 8- 32V Yes
External Voltage Measurement 8- 32V
Li-ion battery & charger On option (900mA.h)
Environmental
Connectors microFIT 8 pins
Operating Temperature -25/+70°C
Dimensions (mm) 98.5 x 66.5 x 22

5. Liên hệ sản xuất

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes (ext to 128 MB)
NAND Flash 256 Mbytes (ext to 8 GB)
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna External (FAKRA connectors)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna External (FAKRA connectors)
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ±2g ( ±4g, ±8g on demand)
3 axis Gyroscope On option
Digital Inputs 3 (Ignition, alarm and 1 input active low)
Digital outputs 2 (Relay control & immobilizer on option)
Mini USB 2.0     Host/Device/UART
1 Wire yes
RTC yes
LEDs 2
Cable Specific Features
ECM through optional iOBD cable
CAN 2.0B interface on option with iOBD Cable
RS232 on option with IBD Cable
Power Supply
External power supply 8- 32V Yes
External Voltage Measurement 8- 32V
Li-ion battery & charger On option (900mA.h)
Environmental
Connectors microFIT 8 pins
Operating Temperature -25/+70°C
Dimensions (mm) 98.5 x 66.5 x 22