Quản lý thiết bị dữ liệu

KONEXY sử dụng giao thức truyền thông 2 chiều kiểm soát đầy đủ thiết bị và dữ liệu.