Nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp hiện đại, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn nhờ Konexy.

Theo dõi vật nuôi

Theo dõi vật nuôi

Konexy cho phép theo dõi vòng sản xuất, tiêu thụ của vật nuôi.

Thủy lợi thông minh

Thủy lợi thông minh

Quản lý hiệu quả sử dụng nước, mức độ tiêu thụ ở các vùng vào những thời điểm khác nhau.