Ngân hàng thông minh

Ngân hàng thông minh sẽ áp dụng cách bán hàng và tính bảo hiểm hiện đại hơn.

Bán hàng kiểu mới

Bán hàng kiểu mới

Hệ thống Konexy có thể giúp các ngân hàng tích hợp điểm bán hàng, các máy bán hàng tự động với việc thanh toán di động.

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Xây dựng cơ chế bảo hiểm thông minh.