Kết nối phần cứng

Arduino là một nền tảng mà mọi thiết bị phần cứng đều được làm sẵn và chuẩn hóa, rất tiện ích cho người sử dụng.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source

2. Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
1.a Arduino IDE Classic

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 14/01/2015 là 1.0.6.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino BT
 • Arduino Fio
 • Arduino Leonardo and Micro
 • Arduino Esplora
 • LilyPad Arduino USB
 • LilyPad Arduino
 • Arduino Mini
 • Arduino Nano
 • Arduino Pro
 • Arduino Pro Mini
 • Arduino Robot
 • Arduino Uno
1.b Arduino IDE Modern

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 15/03/2015 là 1.6.1.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X (Java 6), Mac OS X (Java 7)
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino Due
 • Arduino Yún
2. Arduino IDE cho máy tính Intel Galileo và Intel Edision

3. Proteus phần mềm giả lập Arduino và hướng dẫn

4. Arduino Cookbook

Sách nghiên cứu Arduino chuyên sâu (ngôn ngữ tiếng Anh)

Arduino Cookbook
Arduino Cookbook 2nd edition

5. Processing

Windows
 • 32 bit
 • 64 bit
MAC
Linux
 • 32 bit
 • 64 bit

3. Hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật
1.a Arduino IDE Classic

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 14/01/2015 là 1.0.6.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino BT
 • Arduino Fio
 • Arduino Leonardo and Micro
 • Arduino Esplora
 • LilyPad Arduino USB
 • LilyPad Arduino
 • Arduino Mini
 • Arduino Nano
 • Arduino Pro
 • Arduino Pro Mini
 • Arduino Robot
 • Arduino Uno
1.b Arduino IDE Modern

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 15/03/2015 là 1.6.1.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X (Java 6), Mac OS X (Java 7)
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino Due
 • Arduino Yún
2. Arduino IDE cho máy tính Intel Galileo và Intel Edision

3. Proteus phần mềm giả lập Arduino và hướng dẫn

4. Arduino Cookbook

Sách nghiên cứu Arduino chuyên sâu (ngôn ngữ tiếng Anh)

Arduino Cookbook
Arduino Cookbook 2nd edition

5. Processing

Windows
 • 32 bit
 • 64 bit
MAC
Linux
 • 32 bit
 • 64 bit

4. Hướng dẫn kết nối

Thông số kỹ thuật
1.a Arduino IDE Classic

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 14/01/2015 là 1.0.6.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino BT
 • Arduino Fio
 • Arduino Leonardo and Micro
 • Arduino Esplora
 • LilyPad Arduino USB
 • LilyPad Arduino
 • Arduino Mini
 • Arduino Nano
 • Arduino Pro
 • Arduino Pro Mini
 • Arduino Robot
 • Arduino Uno
1.b Arduino IDE Modern

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 15/03/2015 là 1.6.1.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X (Java 6), Mac OS X (Java 7)
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino Due
 • Arduino Yún
2. Arduino IDE cho máy tính Intel Galileo và Intel Edision

3. Proteus phần mềm giả lập Arduino và hướng dẫn

4. Arduino Cookbook

Sách nghiên cứu Arduino chuyên sâu (ngôn ngữ tiếng Anh)

Arduino Cookbook
Arduino Cookbook 2nd edition

5. Processing

Windows
 • 32 bit
 • 64 bit
MAC
Linux
 • 32 bit
 • 64 bit

5. Liên hệ sản xuất

Thông số kỹ thuật
1.a Arduino IDE Classic

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 14/01/2015 là 1.0.6.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino BT
 • Arduino Fio
 • Arduino Leonardo and Micro
 • Arduino Esplora
 • LilyPad Arduino USB
 • LilyPad Arduino
 • Arduino Mini
 • Arduino Nano
 • Arduino Pro
 • Arduino Pro Mini
 • Arduino Robot
 • Arduino Uno
1.b Arduino IDE Modern

Phiên bản mới nhất tính đến ngày 15/03/2015 là 1.6.1.
 • Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
 • Mac OS X (Java 6), Mac OS X (Java 7)
 • Linux: 32 bit, 64 bit
 • source
Bản IDE này phù hợp cho các mạch:
 • Arduino Due
 • Arduino Yún
2. Arduino IDE cho máy tính Intel Galileo và Intel Edision

3. Proteus phần mềm giả lập Arduino và hướng dẫn

4. Arduino Cookbook

Sách nghiên cứu Arduino chuyên sâu (ngôn ngữ tiếng Anh)

Arduino Cookbook
Arduino Cookbook 2nd edition

5. Processing

Windows
 • 32 bit
 • 64 bit
MAC
Linux
 • 32 bit
 • 64 bit